Tien jaar geleden is de btw-eenheid in het Belgische btw-landschap geïntroduceerd. We maken graag gebruik van het tienjarig jubileum om de techniek nog eens beknopt toe te lichten.

Wat?

Een btw-eenheid is een fictie waarbij verschillende belastingplichtigen die met elkaar verbonden zijn, voor btw-doeleinden worden aangemerkt als één. Dit betekent dat de handelingen die de leden van een btw-eenheid onderling verrichten buiten het toepassingsgebied van btw vallen.

Voorwaarden?

Om een btw-eenheid te kunnen oprichten, moeten de leden aantonen dat zij financieel, organisatorisch en economisch verbonden zijn:

  • Financiële verbondenheid: in principe moeten 10% of meer van de maatschappelijke rechten van de leden rechtstreeks of onrechtstreeks in dezelfde handen zijn. De voorwaarde is eveneens voldaan wanneer tussen de leden in feite of in rechte een controleverhouding bestaat.
  • Organisatorische verbondenheid: de leden moeten onder gemeenschappelijke leiding staan (bv. dezelfde zaakvoerders), hun werkzaamheden in gemeenschappelijk overleg organiseren of in rechte of in feite onder de controlebevoegdheid staan van één persoon.
  • Economische verbondenheid: de werkzaamheden van de leden vullen elkaar aan of kaderen in het nastreven van een gemeenschappelijk economisch doel, of de werkzaamheid van het ene lid wordt geheel of gedeeltelijk uitgeoefend ten behoeve van de andere (bv. verhuur van onroerend goed, onderlinge facturatie,..).

Praktisch?

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld door de btw-administratie. De administratie heeft hiervoor minstens een volledige kalendermaand de tijd.

Na goedkeuring van het aanvraagdossier wordt er een afzonderlijk btw-nummer toegekend aan de btw-eenheid. Dit moet niet gecommuniceerd worden naar derden (klanten en leveranciers) maar is louter relevant voor de btw-administratie.

Er moet één geconsolideerde btw-aangifte ingediend worden onder dit nummer. Intracommunautaire opgaven en listings moeten wel nog altijd ingediend worden onder het btw-nummer van de leden. In de eerste btw-aangifte van de btw-eenheid moet er ook  een herziening gebeuren.

Voordelen?

Voor de interne facturatie moet er niet langer btw worden aangerekend omdat deze handelingen buiten het toepassingsgebied van btw vallen. Een btw-eenheid kan dus een interessante piste zijn om voorfinanciering van btw te vermijden bij intra-groepsfacturatie.

Daarnaast kan een btw-eenheid ook een oplossing bieden voor de btw-plicht van bestuurdersvennootschappen o.a. in de verzekerings- en banksector.

Een btw-eenheid kan ook interessant zijn ter optimalisatie van het recht op aftrek. Zo wordt een btw-eenheid regelmatig opgericht indien een patrimoniumvennootschap onroerend goed verhuurt aan een verbonden exploitatievennootschap.

Een voorbeeld:

Vennootschap A heeft als enige activiteit de verhuur van onroerend goed aan exploitatievennootschap B. Vennootschap A wil het bestaand gebouw uitbreiden of grondig renoveren.

In principe kan vennootschap A de btw voor de verbouwing niet in aftrek nemen omdatde verhuur van onroerend goed in principe  vrijgesteld is van btw.

Door de oprichting van een btw-eenheid zal vennootschap A de btw op deze verbouwingen wel in aftrek kunnen nemen. De vrijgestelde verhuur valt dan volledig binnen de btw-eenheid. Om het recht op aftrek van de btw-eenheid te bepalen moet u dan enkel rekening houden met de handelingen van deze vennootschappen met derden.  

Valkuilen?

  • De verschillende leden van de btw-eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars btw-schuld.
  • Een btw-eenheid moet in principe minstens blijven bestaan tot 31 december van het derde jaar volgend op het jaar van oprichting, tenzij ontbinding van rechtswege.
  • Een btw-eenheid houdt van rechtswege op te bestaan zodra de verbondenheidsvoorwaarden niet meer vervuld zijn.

Besluit

Binnen een groepsstructuur kan een btw-eenheid een interessante piste zijn omdat u de btw-heffing op intra-groepstransacties vermijdt of omdat u het recht op aftrek tussen de verschillende leden van de btw-eenheid kan optimaliseren.

 

Caroline Pesout
Fiscaal jurist
caroline.pesout@fineko.be
Fineko, Toekomstlaan 38, 3600 Genk
www.fineko.be
tel. +32 (0)89 32 95 40